เครื่องรีดแผ่น PP บอร์ด
กลับสู่เมนูหลัก
    ชุดเครื่องรีดผลิตแผ่นพีพีบอร์ด สามารถนาไปใช้งานด้านป้ายโฆษณาข้อความต่างๆ ซึ่งพีพีบอร์ดนิยมถูกนามาใช้แทนที่
    แผ่นกระดาษแข็ง เนื่องจากไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาการลอกร่อนและพุพัง นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพสามารถนากลับมาใช้งาน
    ใหม่ได้ยาวนาน