เครื่องรีดท่อ ABS
กลับสู่เมนูหลัก
    เครื่องรีดท่อเอบีเอส ซึ่งใช้กันอย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้ผลิตและจัดจาหน่ายระบบท่อน้า ท่อระบาย และด้านระบบสายไฟ
  • หัวรีดพลาสติก: สกรูเดี่ยวที่มีกาลังขับเคลื่อนสูง
  • รางน้า: ขึ้นรูปด้วยระบบ Vacuum Sizing ซึ่งสามารถควบคุมขนาดของชิ้นงานที่หลากหลายได้ตามความต้องการ
  • ชุดดึง: แบบตีนตะขาบ สามารถปรับความเร็วในการดึงได้อย่างคงที่ และควบคุมตัววัดความยาวด้วยระบบดิจิตอล

  • ชุดตัด: ชุดตัดสามารถซิงโครไนซ์การทางานประสานกับชุดดึงอัตโนมัติ


  • หมายเหตุ**: สามารถจาหน่ายแยกชุดเครื่องจักร และผลิตตามความต้องการของลูกค้า