เครื่องรีดท่อ PU
กลับสู่เมนูหลัก
    นิยมนามาใช้ร่วมกับเครื่องจักร อุปกรณ์ลมและไอดรอลิค เพื่อเชื่อมโยงระหว่างปั้มลม ไปต่อกับวาล์วและไปต่อกับกระบอกลม นอกจากนี้ท่ออ่อนพียูยังสามารถนาไปใช้ด้านงานสวน งานทาความสะอาด ใช้เป็นท่อน้า และอื่นๆได้อีกด้วย
  • หัวรีดพลาสติก: สกรูเดี่ยวที่มีกาลังขับเคลื่อนสูง
  • ขึ้นรูปด้วยระบบ Vacuum Sizing ซึ่งสามารถควบคุมขนาดของชิ้นงานที่หลากหลายได้ตามความต้องการ
  • ชุดดึง:แบบสายพาน สามารถปรับความเร็วในการดึงได้อย่างคงที่ และควบคุมตัววัดความยาวด้วยระบบดิจิตอล
  • ชุดม้วน:ชุดม้วนแบบสองแกนม้วน พร้อมชุดเรียงสาย


  • หมายเหตุ**: สามารถจาหน่ายแยกชุดเครื่องจักร และผลิตตามความต้องการของลูกค้า