เครื่องรีดกาสเก็ต(ชิน้ งานที่เป็นรูปทรงแบบนิ่ม)
กลับสู่เมนูหลัก
    กาสเก็ตแบบนิ่ม นิยมนามาใช้อย่างกว้างขวางเป็นปะเก็นทนความร้อน ใช้ตัดเป็นหน้าแปลน หรือ เพื่อใช้กั้นระหว่างหน้าสัมผัส ป้องกันการรั่วซึมของน้ามัน ไอน้า ของไหลต่างๆ โดยไม่ทาให้เกิดการรั่วไหล และสร้างความเชื่อมั่นว่าจะไม่ทาให้กระบวนการผลิตเสียหาย นอกจากนี้กาสเก็ตแบบนิ่มสามารถผลิตเป็นรูปร่างต่างๆได้หลากหลายตามความต้องการ
  • หัวรีดพลาสติก: สกรูเดี่ยวที่มีกาลังขับเคลื่อนสูง
  • รางน้า: ใช้ระบบหล่อเย็นและขึ้นรูปด้วยระบบ Vacuum ซึ่งสามารถควบคุมขนาดของชิ้นงานที่หลากหลายได้ตามความต้องการ
  • ชุดดึง:แบบสายพานหรือลูกกลิ้ง สามารถปรับความเร็วในการดึงได้อย่างคงที่ และควบคุมตัววัดความยาวด้วยระบบดิจิตอล

  • ชุดตัดชุดตัดนิวเมตริก


  • หมายเหตุ**: สามารถจาหน่ายแยกชุดเครื่องจักร และผลิตตามความต้องการของลูกค้า

    -กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อคออนไลน์สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม